MENU

Privacyverklaring VOLOP praktijk voor remedial teaching

Bedrijfsgegevens
VOLOP praktijk voor remedial teaching is gevestigd in Duizel en Eindhoven en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 17240047. VOLOP praktijk begeleidt kinderen en jongeren m.b.t. leerproblemen en moeilijkheden in de sociaal emotionele ontwikkeling. Het betreft een eenmanszaak waarvoor ik, Janneke Tholen, verantwoordelijk ben. Er zijn geen andere personen in dienst en ik ben de enige die persoonsgegevens vastlegt, gebruikt en verwerkt.

Contactgegevens: Janneke Tholen
email: volop@live.nl
tel.: 0497-534363
website: www.voloppraktijk.nl

Doel van de gegevensvastlegging
VOLOP praktijk voor remedial teaching verwerkt en legt gegevens vast om uitvoering aan een overeenkomst te geven. Denk aan het vastleggen van afspraken, het maken van (evaluatie)handelingsplannen, invullen van intakeformulieren en het versturen van facturen.

Gegevens die verzameld worden
De gegevens de ik verwerk houd ik bij in een verwerkingsregister. Daarin houd ik bij welke persoonsgegevens ik gebruikt, waar ik ze opsla en met wie ik ze eventueel deel. Ik houd het register elektronisch bij. Ik verwerk de volgende gegevens:
– Naam
– Adres
– Mailadres
– Telefoonnummer
– Geboortedatum
– Gegevens school
– Gegevens ontwikkeling en schoolresultaten
Tijdens intakegesprekken maak ik vaak persoonlijke aantekeningen die ik later digitaal verwerk in het intakeformulier (evenals bovenstaande gegevens).
Derden met wie gegevens gedeeld worden

Je gegevens worden niet doorverkocht of met derden gedeeld. Daar zijn een paar uitzonderingen op:
– Mijn bankzaken regel ik via ABN AMRO. Zij verwerken de betalingen en hebben daarmee toegang tot je gegevens. Via mijn bankafschriften heb ik mogelijk ook toegang tot de adresgegevens van de rekeninghouder van waaruit mijn factuur betaald is.
– Mijn host voor mijn website is mijn Domein. Ik deel je gegevens niet actief met hen maar ze hebben in principe toegang tot mijn website.
– Mijn webdesigner heeft toegang tot mijn website.
– Mijn belastingadviseur die 1x per jaar met mij de inkomstenbelasting doorneemt, heeft toegang tot de facturen.

Duur van de bewaring van de gegevens
Ik bewaar je gegevens 7 jaar.

Gebruik van cookies
Ik gebruik geen cookies en houd dus geen gegevens bij van activiteiten op mijn websites.

Beveiliging
Mijn laptop waarmee ik toegang heb tot de vastgelegde gegevens heeft een apart met een wachtwoord beveiligd account voor VOLOP praktijk voor remedial teaching. Ook mijn mobiele apparaten waarmee ik toegang heb tot mijn zakelijke e-mail en daarmee ook jouw gegevens- zijn beveiligd met een wachtwoord.

De aantekeningen die ik tijdens begeleidingsmomenten en intakegesprekken, bewaar ik in mijn praktijkruimte aan huis.

Mocht er onverhoopt een datalek plaatsvinden doordat ik gehackt word, een apparaat verlies of iemand onbedoeld toegang tot de bestanden met persoonsgegevens heeft gehad, dan zal ik dit zo snel mogelijk, zo mogelijk binnen 72 uur, melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Wanneer er geen risico’s voor (natuurlijke) personen uit voortkomen hoef ik dit niet te doen. Ik zal het datalek dan echter wel intern vastleggen en documenteren waarbij ik het datalek, de gevolgen en de genomen maatregelen beschrijf.

Recht op inzage
Je hebt altijd recht op inzage, correctie, verwijderen en het meenemen van je persoonsgegevens. Voor een afspraak hierover kun je me een mailbericht sturen naar volop@live.nl of bellen op 0497-534363.

Recht op intrekking van verleende toestemming
Bij de start van onze samenwerking vraag ik je in het contract om toestemming te geven voor het verwerken van bovengenoemde persoonsgegevens. Je hebt altijd het recht om deze toestemming terug te trekken.

Klachten
Ook wil ik je wijzen op de mogelijkheid om een klacht in te dienen over de manier waarop ik met je persoonsgegevens omga bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Bij deze.

Vragen en opmerkingen
Mocht je nog vragen of opmerkingen hebben over deze privacyverklaring of de manier waarop ik met je persoonsgegevens om ga, laat het me dan weten via een mailbericht. Je kunt me ook bellen.

Dit privacyreglement is voor het laatst bijgewerkt op 30 maart 2018
VOLOP praktijk voor remedial teaching behoudt zich het recht voor dit privacyreglement te herzien. Raadpleeg regelmatig de website www.voloppraktijk.nl zodat u op de hoogte bent van de meest recente versie.

Vriendelijke groet, Janneke Tholen VOLOP praktijk voor remedial teaching